NSW landgoed criteria

De Natuurschoonwet (NSW) is een wet uit 1928 en is door de overheid ingesteld om de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand en het doen oprichten van nieuwe NSW-landgoederen te bevorderen. De NSW is een belastingwet en biedt eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen. Voor de goede orde, de NSW is geen subsidieregeling; er worden in het kader van de NSW geen bijdragen in beheer en onderhoud verstrekt. Wanneer een terrein gerangschikt is onder de NSW dan is er sprake van een officieel landgoed. Om een object, gebouw of terrein opgenomen te laten worden op de lijst NSW landgoederen  kunt u een aanvraag indienen via de Dienst Regelingen Natuurschoonwet van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

NSW LANDGOEDEISEN

Belangrijkste voorwaarden voor een natuurschoonwet (NSW) rangschikking: 
• Het landgoed is minimaal 5 hectare, aaneengesloten, of een historische buitenplaats die minimaal 1 ha groot is. Onder bepaalde voorwaarden kan een onroerende zaak van minder dan 5 ha ook als een NSW-landgoed worden aangemerkt.
• Het NSW-landgoed bestaat voor minimaal 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie van zowel bos als natuurterrein is mogelijk en komt vaak voor.

NSW BUITENPLAATSEN

Buitenplaatsen vormen een uitzondering in de natuurschoonwet. Het gaat hierbij vaak om historische buitenhuizen van kooplieden uit voorgaande eeuwen. Een buitenplaats moet een oppervlakte hebben van minimaal 1 ha (10.000m2) of u moet een deel hiervan bezitten wanneer het behoort tot een NSW Landgoed. Hiermee wordt verklaard hoe bijvoorbeeld een appartement in een oud buitenhuis onder de landgoedstatus kan vallen. In feite liften dit soort objecten mee met de landgoedstatus van grotere gehelen.

AANLEUN LANDGOEDEREN

In deze categorie kent de natuurschoonwet 2 verschillende soorten landgoederen:
- Landgoederen kleiner dan 1 ha.
  Hierop moet een opstal van voor 1940 aanwezig zijn die zijn oorspronkelijke karakter niet heeft verloren. Het vormt samen met een naastgelegen gerangschikt NSW landgoed een geheel van meer    dan 5 ha. Er is een gezamenlijke nauwe historische band tussen de objecten. Denk hierbij aan boerderijen nabij kastelen.
- Landgoederen tussen 1 ha en 5 ha.
  Het vormt samen met een naastgelegen gerangschikt NSW landgoed een geheel van meer dan 5 ha. Er is een gezamenlijke nauwe historische band tussen de objecten zonder dat er een historisch    gebouw is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tuinen of doolhoven nabij kastelen terwijl op dit terrein na 1940 een nieuw huis is gebouwd.

VOORDELEN VAN EEN NSW LANDGOED

De voordelen van het bezitten van een NSW Landgoed liggen vooral op fiscaal gebied. De voordelen kunnen worden genoten bij zowel aankoop als bezit en verkoop of vererving van een landgoed. De meest directe voordelen treft u hieronder opgesomd:

  • Rendementsheffing (box3) wordt slechts geheven over de opstallen en niet over de gronden vallende onder de rangschikking.
  • Bij aankoop is een landgoed (onder voorwaarden) vrij van overdrachtsbelasting.
  • Erfbelasting, schenkingsrecht en overgangsrecht worden minder of geheel niet belast.
  • Er geldt een vrijstelling voor onroerende zaakbelasting voor de gronden. Woningen worden lager gewaardeerd. Gemeenten mogen aanvullende eisen stellen.
  • Er geldt (onder voorwaarden) een vrijstelling voor vennootschapsbelasting.

NADELEN VAN EEN NSW LANDGOED

Niet alles aan een landgoed is een voordeel. Zo wordt een gebrek aan vrijheid en privacy door sommige eigenaren na aankoop soms als een nadeel ervaren.
De nadelen van een landgoed treft u hieronder opgesomd:

  • Beperktere privacy door openstelling van het landgoed voor publiek.
  • Instandhoudingkosten voor onderhoud en evt. exploitatie.
  • Minimale termijn van 25 jaren in bezit houden om niet achteraf te worden geconfronteerd met naheffingen.
  • Door de veelal monumentale status beperkte verbouwingsmogelijkheden.

Of de voordelen voor u opwegen tegen de nadelen zult u zelf moeten bepalen. Feit is echter wel dat NSW Landgoederen goed voor uw vermogensbeheer kunnen zijn.