Aerdenhout & Omstreken Makelaars | R365 | International Real Estate

Bentveldsweg 116
2111 EE Aerdenhout
Tel: 023-5245250
info@aerdenhoutenomstreken.nl
Kadijk 28, 2104 AA Heemstede Prijs op aanvraag
Kadijk 28 in Heemstede 2104 AA

Omschrijving

English translation below
Aan de Zuidrand van Kennemerland, omgeven door andere landgoederen en buitenplaatsen, waar de oude strandwal overgaat in de lager gelegen voormalige bleekvelden is landgoed ‘Bloemenoord’ gelegen op een ruim bemeten kavel van 4 ha, 15 a en 80 ca. Oorspronkelijk werd ‘Bloemenoord’ gebouwd in 1920 en werd de parkachtige tuin ontworpen door landschapsarchitect Leonard A. Springer. In 2001 werden de bestaande opstallen vervangen door nieuwbouw en is onder architectuur van Aat van Tilburg de huidige bebouwing in een Frank Lloyd Wright stijl gerealiseerd. Hierbij is het bouwvlak zo geroteerd, dat deze hoofdzakelijk Zuidwestligging heeft en rekening gehouden is met de diepste zichtlijnen van het perceel.

Landgoed ‘Bloemenoord’ (2001) bestaat uit een symmetrisch hoofdgebouw in een U-vorm en daarbij zijn in gelijke hoek en op gelijke afstand van de hoofdbebouwing de orangerie en het overdekte zwembad geplaatst. De tennisbaan met een tennisbaanhuisje is lommerrijk uit het oog meer Zuidelijk op de kavel aangelegd. Opzij van het voorterrein is een aparte garage gesitueerd voor de stalling van 4 auto’s, terwijl in de hoofdbebouwing inpandig eveneens 3 auto’s gestald kunnen worden. Doordat de gehele hoofdbebouwing 1 meter boven het maaiveld is geplaatst en voorzien is van rollagen, waterslagen en uitkragende kroonlijsten én door de keuze van uitsluitend hoogwaardige materialen, heeft het ontwerp grandeur.

Het voorterrein wordt middels een in- en uitrit met de op afstand te bedienen toegangspoorten met intercom ontsloten naar de openbare weg. Dit terrein en de entree van het landgoed zijn ingetogen, de parkachtige tuin achter de villa uitbundig en deze vormt door het ontwerp van de villa met haar grote terrassen rondom, ruime balkons en ruim bemeten glaspartijen één harmonisch geheel met de bebouwing.

De entree van de hoofdbebouwing bevindt zich middels een bordestrap naar het voorportaal en heeft een zeer ruim bemeten en hoge hal met fantastische daglichttoetreding met een ruim bemeten garderobe (tevens mogelijkheid voor het plaatsen van een lift) en aan de linkerzijde de meterkastkast, technische ruimte voor de luchtbehandeling en gasten wc, ruime woonkeuken met divers apparatuur, bijkeuken, au pair appartement met eigen badkamer en doorloop naar de eetkamer. Deze eetkamer met openhaard loopt middels de salon en serre door naar de woonkamer eveneens met openhaard. Deze ruimten, die ogen als de lobby van een internationaal hotel en allen zicht hebben op het landgoed, hebben toegang naar een ruim bemeten deels overdekt terras rondom. Vanuit de woonkamer is aan de rechterzijde van de bebouwing een tweede zitkamer toegankelijk. In de linker vleugel van het huis bevinden zich inpandig drie garages en een hobbyruimte. In de rechtervleugel bevindt zich het kantoorgedeelte met eigen entree, hal, kamer voor het secretariaat en een ruime kantoor/werkkamer. Middels twee identieke trappenhuizen is het ruime souterrain bereikbaar, dat thans in gebruik is, als sport-, film-, hobby- en opslagruimte, maar natuurlijk ook een andere invulling kan krijgen.

De eerste etage is vanuit de centrale hal via een luie trap bereikbaar, waar via een galerij, 4 ruime slaapkamers, waarvan 2 met balkon, 4 badkamers, 3 kleedruimtes, een zitkamer en een bibliotheek bereikbaar zijn. Middels een simpele aanpassing, omdat daar bij de bouw al rekening mee gehouden is, zijn op deze etage 6 slaapkamers en 6 badkamers te realiseren.

Orangerie: (2004)

Kantoor beheerder, pantry, badkamer met douche en wc, opstelling CV-combi Nefit Ecomliner
HR 2004 totaal oppervlakte 29m², Orangerie 123m² voorzien van vloerverwarming opening
dakramen op afstand te bedienen.

Zwembadhuis: (2004)

Technische ruimte met zeer professionele installatie, w.o. filters, pompen en een nooddouche voor de ogen, Cv-ketels: Nefit Topline 2004, Nefit Ecomliner combi 2004, voorportaal kleedruimten met wastafel, douche, wc ruimte en dubbele kleedkamers totaal oppervlakte 29m², zwembadruimte 121m² met vloerverwarming, zwembad, diepte ca. 1,50 m, afmetingen ca. 5 m x ca. 10 m, opening dakramen op afstand te bedienen.

Garage: (2004)

Garage 76m² met elektra aansluiting voor de stalling van 4 auto’s.

Tennisbaan: (2007)

Maatvoering tennisbaan: breedte 18m; lengte 34m, de baan is rondom omheind met een groen gaas-hek met een hoogte van 3m², het tennishuisje is van eikenhout en hernieuwd in 2007. In 2016 is het riet gedekte dak onder handen genomen door een rietdekker en voorzien van het originele ornament met een postkoets.

ALGEMEEN:

• Kavelgrootte: 41.580m².
• Inhoud opstallen: ca. 4.800m³.
• Woonoppervlakte: 1.282m².
• Optimale isolatie, vloer-, gevel- en kapisolatie toegepast.
• Dubbel glas toegepast.
• Conventionele verwarming, deels middels convectoren.
• Voorzien van Jatoba-, Travertin- en Marmeren vloeren.
• CV-Nefit Topline HR 70 (2006) gekoppeld aan Nefit (2018) 300 liter boiler.
• Koperen hemelwaterafvoeren.
• Alle toegangshekken op afstand te bedienen.
• ÎSDN aansluiting alle vertrekken.
• De kadastrale percelen 4201 en 4205 (dus niét de percelen waarop de villa en de overige opstallen staan) zijn aangemerkt als beschermd monument, onder Rijksmonument nummer 21129), waarbij de relevante inhoud van de aanwijzing in het Monumentenregister is: "Dennenheuvel. Delen van 18e -eeuws park aanwezig."
• Deze monumentenstatus geldt ook voor de grond behorende bij de buurpercelen 4199, 4203, 4204 al welke percelen voormalige onderdelen zijn van het oorspronkelijke Landgoed Dennenheuvel. Het tuinontwerp van Kadijk 28 te Heemstede is in overleg met de Gemeente Heemstede vastgesteld en uitgevoerd. Er is een erfdienstbaarheid uit 1977, die inhoudt dat er op landgoed ‘Bloemenoord’ niet gejaagd mag worden op vogels en andere dieren.
• Groen gaas hek rondom het gehele terrein met een hoogte van 2 m.
• Bouwkundig rapport opvraagbaar.
• Energieprestatielabel A bijgevoegd.
• Een Landgoed om zo te betrekken, uw bezichtiging meer dan waard!
At the south edge of Kennemerland, surrounded by other estates and country seats, where the old shoreline passes into the lower former bleaching field, the estate ‘Bloemenoord’ is located on a spaciously sized plot of 4 ha, 15 a and 80 ca. Originally, ‘Bloemenoord’ was constructed in 1920 and the park-like garden was designed by landscape architect Leonard A. Springer. In 2001, the existing structures were replaced by new constructions and the current structures were realised in a Frank Lloyd Wright style under the architect Aat van Tilburg. Here, the construction facing was rotated in such a way that it primarily has a southwest direction and the deep sightlines of the plot were taken into account.

The estate ‘Bloemenoord’ (2001) consists of a symmetrical main building in a U-shape and in the same angle and at equal distance from the main structure the orangery and the covered swimming pool have been placed. The tennis court with a tennis court house has been placed out of sight in a more shaded area to the south on the plot. Aside the forecourt a separate garage has been situated for the garaging of 4 cars, while in the main building inside also 3 cars can be parked. Because the entire main building has been placed 1 metre above the surface level and features roll layers, water layers and protruding cornices and because of the choice of solely high quality materials, the design has grandeur.

The forecourt is made accessible to the public road using an entrance and exit with remote controlled access gates with intercom. This terrain and the entrance of the estate are modest, the park-like garden behind the villa exuberant and it forms one harmonic whole with the structures thanks to the design of the villa with its large terraces surrounding, spacious balconies and spaciously sized window frames.

The entrance of the main structure is located across a platform stairs to the front porch and has a very spaciously sized and high hall with fantastic daylighting with a spaciously sized wardrobe (also possibility for placement of a lift) and on the left there is the meter box, technical area for the air treatment and guest toilet, spacious kitchen diner with various devices, scullery, au pair apartment with own bathroom and passage to the dining room. This dining room with fireplace runs through lounge and conservatory to the living room also with fireplace. These spacious, which seem like the lobby of an international hotel and all provide sight to the estate, have access to a spaciously sized partially covered terrace surrounding. From the living room, a second sitting room is accessible to the right side of the structure. In the left wing of the house, there are three garages and a hobby space integrated in the house. In the right wing, there is an office area with own entrance, hall, room for the secretariat and a spacious office/work room. The spacious basement is accessible through two identical stairways, which is currently in use as sport, cinema, hobby and storage space, but can of course also get another use.

The first floor is accessible from the central hall using a lazy stairway, where through a gallery, 4 spacious bedrooms, of which 2 with balcony, 4 bathrooms, 3 dressing areas, a sitting room and a library are accessible. Through a simple adjustment, since this was already taken into account during the construction, it is possible to realise 6 bedrooms and 6 bathrooms on this floor.

Orangery: (2004)

Office manager, pantry, bathroom with shower and toilet, set-up central heating combination
Nefit Ecomliner HR 2004 total surface area 29 m², Orangery 123 m² featuring floor heating
opening roof windows on remote control operation.

Swimming pool house: (2004)

Technical area with very professional installation, including filters, pumps and an emergency shower for the eyes, central heating boilers: Nefit Topline 2004, Nefit Ecomliner combi 2004, front porch dressing areas with sink, shower, toilet area and double dressing rooms total surface area 29 m², swimming pool area 121 m² with floor heating, swimming pool, depth approx. 1.50 m, dimensions approx. 5 m x approx. 10 m, opening roof windows on remote control operation.

Garage: (2004)

Garage 76 m² with an electricity connection for the garaging of 4 cars.

Tennis court: (2007)

Dimensions tennis court: width 18 m; length 34 m, the court is fenced all around with a green mesh fence with a height of 3 m², the tennis cabin is made of oak and renewed in 2007. In 2016, the thatched roof was handled by a thatcher and provided with the original ornament with a stagecoach.

GENERAL:

• Plot size: 41,580 m².
• Content structures: approx. 4,800 m³.
• Living area: 1,282 m².
• Optimal insulation, floor, facade and hood insulation applied.
• Double glazing applied.
• Conventional heating, partially through convectors.
• Featuring Jatoba, Travertin and marble floors.
• Central heating Nefit Topline HR 70 (2006) linked to Nefit (2018) 300 litres boiler.
• Copper rainwater drainage.
• All access gates on remote control operation.
• ÎSDN connection all quarters.
• The cadastral plots 4201 and 4205 (so these are not the plots on which the villa and the other structures are located) have been designated as protected monument, under National monument number 21129), where the relevant content of the designation in the Monument register is: "Dennenheuvel. Parts of 18th century park present." This monument status also applies to the ground accompanying the neighbouring plots 4199, 4203, 4204, all of whose plots were former parts of the original estate Dennenheuvel. The garden design of Kadijk 28 in Heemstede was defined and implemented in consultation with the municipality Heemstede.
• There is an easement from 1977, which means that on the estate ‘Bloemenoord’ there can be no hunting of birds or other animals.
• Green mesh fence around the entire site with a height of 2 m.
• See the accompanying architectural report that can be requested.
• An Estate to move into right away which is more than worth your visit!
Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Landgoed Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Bouwperiode 2001-2010 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, in bosrijke omgeving en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 1282 m² Perceeloppervlakte 41580 m² Gebouwgebonden buitenruimte 18 m² Overige inpandige ruimte 70 m² Externe bergruimte 231 m² Inhoud 4800 m³ Aantal kamers 20 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder Balkon Ja Energie Energieklasse A Energie einddatum 10-08-2025 Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel en gasboiler eigendom Verwarming C.V.-Ketel, open haard en vloerverwarming gedeeltelijk C.V.-Ketel Eigendom Buitenruimte Tuin Tuin rondom Kwaliteit tuin Fraai aangelegd Bergruimte Schuur / Berging Vrijstaand hout Parkeergelegenheid Garage Vrijstaand steen, inpandig en parkeerplaats, voor 7 auto's Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van water en met elektrische deur Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Bijzonderheden Gestoffeerd Onderhoud binnen Goed tot uitstekend Onderhoud buiten Goed tot uitstekend Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, TV kabel, Zwembad, Rookkanaal, Schuifpui, Glasvezel kabel Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 4987 Oppervlakte 5275 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 4201 Oppervlakte 2550 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 4205 Oppervlakte 16480 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 4206 Oppervlakte 2240 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 4207 Oppervlakte 2100 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 5184 Oppervlakte 57 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Heemstede Sectie C Perceelnummer 5185 Oppervlakte 12878 m² Eigendomssituatie Volle eigendom